Aanmelden voor de behandeling

Indien u zich wilt aanmelden voor behandeling, heeft u een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts nodig. Alleen dan worden de gesprekken vergoed door uw zorgverzekeraar. Zonder verwijzing kunt u natuurlijk ook bij mij terecht, de gesprekken worden dan echter niet vergoed. U betaalt dan het reguliere tarief voor eerstelijnszorg. Bij een eerste afspraak graag uw verzekeringspasje, verwijsbrief van uw huisarts en uw identiteitsbewijs meenemen.

Aanmelding kan zowel telefonisch als per mail plaatsvinden. Als ik niet telefonisch bereikbaar ben, kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat en uw telefoonnummer achterlaten. Ik zal dan zo snel mogelijk proberen u terug te bellen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en verzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treknormen).

Onderstaand kunt u zien hoelang de wachttijd tot intake is. Na de intakefase is er GEEN wachtlijst voor de start van de behandeling.

Het is mogelijk dat de wachtlijst voor enkele zorgverzekeraars (zeker tegen het einde van het kalenderjaar) verschilt. In dat geval zal dit uitdrukkelijk bij telefonische aanmelding genoemd worden of op de site worden vermeld.

.
Aanmeldwachttijd

Aantal weken: De wachttijd bedraagt 6 a 7 weken
Datum van aanpassing: 22 augustus 2022

Klachtenregeling
Indien je een klacht hebt over de behandeling stel ik het op prijs als je dit bespreekt met mij. Komen we hier samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij P3NL(www.p3nl.nl) (klik hier voor klachtenformulier), bij het Nederlandse Instituut voor Psychologen(www.psynip.nl).
Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Vergoeding door zorgverzekering

Vergoedingen, tarieven en het Zorgprestatiemodel 2022

 Vanaf 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Kijk op deze pagina voor meer informatie: https://www.zorgprestatiemodel.nl

De bekostiging van de GGZ

Wordt u in 2022 behandeld in de geestelijke gezondheidszorg? Dan krijgt u te maken met een nieuwe bekostiging. De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe uw zorgverlener die in rekening moet brengen. De bekostiging gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

Het Zorgprestatiemodel

Er is vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Uw behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft. Welke prestaties kunnen er op de rekening staan? Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting, waar OBA Praktijk onder valt, zijn er verschillende zorgprestaties mogelijk:

 • Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt (intake).
 • Consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken. Hieronder vallen ook mailcontacten of contact via de ClientenLogin omgeving
 • Intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega.
 • Reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen.
 • Groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan u of uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt. Er zijn standaard tarieven voor verschillende beroepsgroepen, de duur van het consult, alsook voor verschillende soorten consulten. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol. De indirecte tijd wordt niet meer apart genoteerd. Er is in de tarieven een soort gemiddelde ‘administratie-tijd’ meegenomen. 

Wat merkt u als cliënt ervan?

De zorg die u krijgt verandert niet. U zal veel vaker op het overzicht van uw verzekeraar een nota van uw behandelaar zien. Uw eigen risico zal meteen worden aangesproken. Er is sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden. U krijgt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.

 Wat verandert er op de rekening?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering. Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. 

Van 2021 naar 2022

De nieuwe bekostiging voor de ggz gaat in op 1 januari 2022. Krijgt u in 2021 een behandeling en loopt uw behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte afrekening van. De zorg in 2022 registreert uw zorgverlener volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet betalen.

Vanaf 2022

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als u in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening.

Zorgvraagtypering

In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

Elke cliënt is uniek. Maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. In de vrijgevestigde praktijken worden met name cliënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de (voormalige) generalistische basis GGZ behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde GGZ.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door uw behandelaar. Hiervoor wordt een vragenlijst genaamd HoNOS+ gebruikt. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de cliënt. Op basis van de antwoorden op de vragenlijst bepaalt de behandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ vragenlijst bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Goed om te weten

Bent u al in zorg en loopt uw behandeling door in 2022? Dan heeft u geen nieuwe verwijzing van uw huisarts nodig.

Let op als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan of de nieuwe zorgverzekeraar uw zorgverlener (volledig) vergoedt.

De duur van het consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of iets korter duurde. Als uw zorgaanbieder op die manier werkt, staat dat op de website.

Werkwijze OBA Praktijk hier omtrent: Zorgaanbieders mogen uitgaan van de geplande tijd. Gepland betekent dat starttijd en duur van het consult vóór de geplande start van het consult zijn vastgelegd. Bij OBA Praktijk worden er consulten van 60 minuten ingepland. Bij afwijkingen van meer dan 15 minuten t.o.v. de geplande tijd dient het consult te worden aangepast op basis van de realisatie (geldt zowel naar boven als naar beneden). Het is de verantwoordelijkheid van de behandelaar om een afwijking te signaleren en de registratie van het consult aan te passen. 

Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

Heeft u nog vragen over het zorgprestatiemodel? Stel ze aan mij of uw zorgverzekeraar.

(bron: De nieuwe bekostiging van de ggz: zorgprestatiemodel GGZ&FZ).

Aanvullende informatie:

 • Een No-show blijft voor rekening van de cliënt. Het tarief voor No-show (sessie niet tijdig afgezegd) is €102,50 per gemiste afspraak. Afspraak afzeggen? Doe het uiterlijk 24 uur van tevoren en voorkom kosten. In sommige gevallen kan er voor een (eerste) no show een coulance tarief gerekend worden indien er sprake is van overmacht.
 • Tegenwoordig worden niet alle behandelingen door een psycholoog meer vergoed. Alleen als er sprake is van een diagnose volgens de DSM-V classificatie is er recht op vergoeding. De huisarts weet dit en zal u dus alleen doorverwijzen wanneer er sprake is van (een vermoeden van) een ‘DSM-V diagnose’. Uiteindelijk zal de psycholoog de diagnose stellen. Aanpassingsstoornissen (bv. psychische klachten tgv echtscheiding of rouw), werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Indien er sprake is van onverzekerde zorg, dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. In enkele gevallen worden deze klachten vanuit een aanvullend pakket wel vergoed. Het is raadzaam hier uw polis op na te kijken. Wanneer er sprake is van onverzekerde zorg (Niet Basispakketzorg Consult) dan geldt het uurtarief voor (NBC) dat voor rekening komt van de cliënt. In die gevallen heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. Om mijn cliënten tegemoet te komen hanteer ik een speciaal tarief indien u dit zelf moet betalen. U kunt de tarieflijst bij mij opvragen en deze is tevens in de spreekkamer aanwezig.
 • OBA Praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
 • Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.
 • Het maximum Onverzekerde Zorg-tarief voor de prestatie ‘Niet Basispakketzorg Consult’, vastgesteld door de NZA, is voor 2022: €117,33 per sessie van 45 minuten. Het tarief voor deze niet-verzekerde zorg in mijn praktijk is €102,50. Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers (behandeling zonder verwijzing) is hetzelfde.
 • Schriftelijke informatie verstrekking (met toestemming van cliënt) €90,46.

Wat te doen in crisis?

In geval van een acute crisis situatie, kunt u binnen kantooruren contact met mij opnemen. Samen kijken we dan wat u op dat moment nodig heeft en of bijvoorbeeld de huisarts of crisisdienst ingeschakeld moet worden.

Buiten kantooruren is de praktijk gesloten. Op deze momenten neemt u contact op met uw huisarts of de diensdoende huisartsenpost.  In ieder geval is de regionale huisartsenpost bereikbaar in geval van psychische nood. Bel uw lokale huisartsenpost telefoonnummer. Deze wordt vermeld op de voicemail van uw eigen huisarts. 

U kunt tevens contact opnemen met de hulplijn zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chatten via hun website. Ook indien u zich zorgen maakt over iemand in uw (directe) omgeving, kunt u telefonisch contact zoeken. Voor meer informatie over deze hulplijn zie www.113.nl

Voor meer informatie over de tarieven klik HIER.

Niet elke klacht wordt vergoed

Tegenwoordig worden niet alle behandelingen door een psycholoog meer vergoed. Alleen als er sprake is van een diagnose volgens de DSM-V classificatie is er recht op vergoeding. De huisarts weet dit en zal u dus alleen doorverwijzen wanneer er sprake is van (een vermoeden van) een ‘DSM-V diagnose’. Uiteindelijk zal de psycholoog de diagnose stellen.

Aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld psychische klachten ten gevolge van echtscheiding of rouw), werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Indien er sprake is van onverzekerde zorg, dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. In enkele gevallen worden deze klachten vanuit een aanvullend pakket wel vergoed. Het is raadzaam hier uw polis op na te kijken. Wanneer er sprake is van onverzekerde zorg dan geldt het uurtarief Niet Basispakketzorg en Consult (NBC) dat voor rekening komt van de cliënt. In die gevallen heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. Om mijn cliënten tegemoet te komen hanteer ik een speciaal tarief indien u dit zelf moet betalen. U kunt de tarieflijst bij mij opvragen en deze is tevens in de wachtkamer aanwezig.

Privacy/ Geheimhoudingsplicht en Kwaliteitsregistraties van de Praktijk

Gegevens over uw behandeling worden vastgelegd in een dossier wat wettelijk sinds 2020 20 jaar bewaard wordt.  Hierna worden al uw gegevens vernietigd. U kunt zelf ten alle tijden inzage vragen in uw dossier. Zonder uw toestemming zal er geen informatie aan derden (bijvoorbeeld huisarts, bedrijfsarts) verstrekt worden. Tijdens het eerste gesprek zal dit nader toegelicht worden.

Privacystatement
In mei 2018 is de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingevoerd. Iedereen die werkt met persoonlijkegegevens dient een privacyverklaring te hebben, om te laten zien hoe met deze gegevens wordt omgegaan. Mijn privacystatement vind u hier.

OBA Praktijk spant zich extra om de juiste zorg op het juiste moment te leveren. Uw zorgaanbieder heeft speciale aandacht voor een goede samenwerking in de keten, zoals huisartsen en GGZ partners, het gestructureerd en passend behandelen, de adequate inzet van E-mental health en de continue verbetering van zorg. Zo doen we mee aan het normeringsonderzoek van een vragenlijst om te kunnen rommen.

Ook heeft de praktijk een kwaliteitsstatuut. Deze is op te vragen bij de behandelaar of openbaar in te zien via: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Zoek hier op OBA Praktijk te Arnhem.

Psychologe Duman is in september 2021 gevisiteerd door de beroepsvereniging het NIP en heeft het Certificaat Visitatie ontvangen.