Aanmelden voor de behandeling

Indien u zich wilt aanmelden voor behandeling, heeft u een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts nodig. Alleen dan worden de gesprekken vergoed door uw zorgverzekeraar. Zonder verwijzing kunt u natuurlijk ook bij mij terecht, de gesprekken worden dan echter niet vergoed. U betaalt dan het reguliere tarief voor eerstelijnszorg. Bij een eerste afspraak graag uw verzekeringspasje, verwijsbrief van uw huisarts en uw identiteitsbewijs meenemen.

Aanmelding kan zowel telefonisch als per mail plaatsvinden. Als ik niet telefonisch bereikbaar ben, kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat en uw telefoonnummer achterlaten. Ik zal dan zo snel mogelijk proberen u terug te bellen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en verzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treknormen).

Onderstaand kunt u zien hoelang de wachttijd tot intake is. Na de intakefase is er GEEN wachtlijst voor de start van de behandeling.

Het is mogelijk dat de wachtlijst voor enkele zorgverzekeraars (zeker tegen het einde van het kalenderjaar) verschilt. In dat geval zal dit uitdrukkelijk bij telefonische aanmelding genoemd worden of op de site worden vermeld.

.
Aanmeldwachttijd

Aantal weken: De wachttijd bedraagt 8 weken
Datum van aanpassing: 24 juni 2021 

Klachtenregeling
Indien je een klacht hebt over de behandeling stel ik het op prijs als je dit bespreekt met mij. Komen we hier samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij P3NL(www.p3nl.nl) (klik hier voor klachtenformulier), bij het Nederlandse Instituut voor Psychologen(www.psynip.nl).
Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Vergoeding door zorgverzekering

OBA Praktijk heeft in 2021 een contract met alle zorgverzekeraars. De factuur wordt daarom rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

Gecontracteerde verzekeraars in 2021: Menzis, Achmea/Zilveren Kruis, CZ-groep met Ohra e.a., VGZ-groep met Univé, IZZ e.a., VRZ zorgverzekeraars, Ditzo, DSW, a.s.r. en De Friesland. Mocht u twijfelen of uw verzekering daarbij is, neemt u dan even contact met mij op.

De vergoedingen voor de behandeling van psychologen in de eerstelijn zijn vanaf 1 januari 2014 veel veranderd. De gehele eerstelijns psychologische zorg heet voortaan Generalistische Basis GGZ. Generalistische Basis GGZ is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering, zo doende heeft u recht op volledige vergoeding. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten meetellen bij uw eigen risico. U hoeft in tegenstelling tot de afgelopen jaren echter geen eigen bijdrage meer te betalen.

Afhankelijk van uw hulpvraag wordt u binnen één van deze vier producten behandeld. Hiervoor is altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. De huisarts maakt een keuze tussen generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ afhankelijk van de ‘zorgvraagzwaarte’. Voor veel mensen is dit een nieuw begrip. Met zorgvraagzwaarte wordt de hoeveelheid benodigde hulp bedoeld. Dit is afhankelijk van de ‘draaglast’ en de ‘draagkracht’ van een persoon; een wisselwerking tussen risicofactoren en beschermende factoren.

Prestatie Omschrijving
Kort (BK) voor lichte, enkelvoudige maar aanhoudende problematiek met een laag risico.
Middel (BM) voor problematiek van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico.
Intensief (BI) voor ernstige problematiek, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico.
Onvolledig Traject voor een onvolledig behandeltraject, meestal alleen intake, minder dan 120 minuten direct en indirecte tijd.

Voor meer informatie over de tarieven klik HIER

Niet elke klacht wordt vergoed

Tegenwoordig worden niet alle behandelingen door een psycholoog meer vergoed. Alleen als er sprake is van een diagnose volgens de DSM-V classificatie is er recht op vergoeding. De huisarts weet dit en zal u dus alleen doorverwijzen wanneer er sprake is van (een vermoeden van) een ‘DSM-diagnose’. Uiteindelijk zal de psycholoog de diagnose stellen.

 Aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld psychische klachten ten gevolge van echtscheiding of rouw), werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Indien er sprake is van onverzekerde zorg, dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. In enkele gevallen worden deze klachten vanuit een aanvullend pakket wel vergoed. Het is raadzaam hier uw polis op na te kijken. Wanneer er sprake is van onverzekerde zorg dan geldt het uurtarief Onverzekerd Zorg Product (OZP) dat voor rekening komt van de cliënt. In die gevallen heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. Om mijn cliënten tegemoet te komen hanteer ik een speciaal tarief indien u dit zelf moet betalen. U kunt de tarieflijst bij mij opvragen en deze is tevens in de wachtkamer aanwezig.

Privacy/ Geheimhoudingsplicht en Kwaliteitsregistraties van de Praktijk
Gegevens over uw behandeling worden vastgelegd in een dossier wat wettelijk 15 jaar bewaard wordt, hierna worden al uw gegevens vernietigd. U kunt zelf ten alle tijden inzage vragen in uw dossier. Zonder uw toestemming zal er geen informatie aan derden (bijvoorbeeld huisarts, bedrijfsarts) verstrekt worden. Tijdens het eerste gesprek zal dit nader toegelicht worden.
Privacystatement
In mei 2018 is de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingevoerd. Iedereen die werkt met persoonlijkegegevens dient een privacyverklaring te hebben, om te laten zien hoe met deze gegevens wordt omgegaan. Mijn privacystatement vind u hier.
OBA Praktijk spant zich extra om de juiste zorg op het juiste moment te leveren. Uw zorgaanbieder heeft speciale aandacht voor een goede samenwerking in de keten, zoals huisartsen en GGZ partners, het gestructureerd en passend behandelen, de adequate inzet van E-mental health en de continue verbetering van zorg. Zo doen we mee aan het normeringsonderzoek van een vragenlijst om te kunnen rommen.

Ook heeft de praktijk een kwaliteitsstatuut. Deze is op te vragen bij de behandelaar of openbaar in te zien via: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Zoek hier op OBA Praktijk te Arnhem.

Psychologe Duman is in november 2016 gevisiteerd door de beroepsvereniging het NIP en heeft het Certificaat Visitatie ontvangen.