Informatie over de behandeling

Na aanmelding neem ik zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een eerste gesprek (Intake). In dit gesprek worden de problemen en mogelijke verbanden in kaart gebracht. Nagegaan wordt hoe lang de klachten bestaan, in hoeverre ze het dagelijks leven beïnvloeden, hoe ermee omgegaan wordt, en wat de hulpvraag is. Op grond van de klachten worden eventueel enkele psychologische vragenlijsten geselecteerd, die thuis ingevuld kunnen worden. Ook wordt ingegaan op de voorgeschiedenis. Het gesprek neemt ongeveer drie kwartier á één uur in beslag. Hierna wordt een verslag geschreven en een behandelindicatie geformuleerd. Het indicatieverslag omvat een samenvatting van de problematiek, hulpvraag en eventueel de bevindingen uit de vragenlijsten. De conclusie leidt tot een advies/behandelindicatie, waarbij aangegeven wordt welke methode gehanteerd zal worden, wat de verwachte duur en de frequentie van de behandeling zullen zijn, evenals de doelen waaraan gewerkt zal worden. Dit verslag wordt met je besproken en wanneer je het met de indicatiestelling eens bent, kan de behandeling direct in het tweede gesprek starten. Indien je toestemming geeft vindt terugkoppeling naar huisarts of verwijzer plaats.

De behandeling/begeleiding is gericht op individuen, paren, gezinnen, families en andere verwantschapssystemen met uiteenlopende problemen/ klachten.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Stemmingsklachten, zoals depressie
 • Angstklachten zoals paniekaanvallen, obsessies, fobieën, sociale angst, trauma
 • Overspannenheid en burn-out
 • Lichamelijk (onverklaarbare) pijnklachten en psychische klachten als gevolg van ernstige ziekten
 • Slaaproblemen
 • Problemen op seksueel gebied
 • Lichte vormen van verslavingsproblematiek: ook problemen met medicatie gebruik of eetproblemen
 • Rouw- , verlies- of verwerkingsproblemen: naar aanleiding van overlijden of andere ernstige gebeurtenissen die fysiek of mentaal als gevaarlijk of onveilig is ervaren
 • Interpersoonlijke problemen, sociaal functioneren (zoals assertiviteit, moeite met contact leggen)
 • Problemen rondom cultuur, culturele achtergrond en integratie
 • Problemen in of met werk (arbeids- en studiegerelateerde problemen en/of klachten)
 • Identiteits- of levensfase problemen, of problemen uit de vroege/kinderjaren
 • (Cultuurgebonden) relatie- en gezinsproblemen

De verschillende behandelingen die wij bieden:

.
Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie gaat vooral uit van de invloed die het denken op het gevoelsleven en het gedrag heeft. Het is een mengvorm van gedragstherapie en gesprekstherapie, waarbij de cognities van de cliënt(e) centraal staan. Onder cognities worden diens gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen verstaan. Het zijn hierbij niet de gebeurtenissen zelf die een mens negatieve gevoelens en daarmee samenhangend een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor deze worden waargenomen. Negatieve gevoelens kunnen verdwijnen, waarmee ook het gedrag verandert, door ‘disfunctionele’, vaak niet reële, gedachten om te buigen naar positievere gedachten en te leren gebeurtenissen anders te interpreteren met als gevolg dat er objectiever naar de eigen gevoelens en waarnemingen gekeken kan worden.
Bron: www.vgct.nl
Oplossingsgerichtetherapie
Traumatherapie/EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf, maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen, trauma’s of krenkingen in de jeugd die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.
Bron: www.emdr.nl
Schematherapie
Schematherapie is een vorm van psychotherapie die helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en dagelijks leven worden onderzocht. Cliënt(e) leert zichzelf zodanig te veranderen, dat deze zich beter gaat voelen en beter voor zichzelf kan zorgen en opkomen. Cliënt(e) leert voelen wat zijn of haar behoefte is en leert op een gezonde manier daarvoor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen gedrag, maar ook gedachten en gevoelens.
Bron: www.schematherapie.nl
Relatietherapie
Relatietherapie is een vorm van psychotherapie gericht op het verbeteren of oplossen van relationele problemen. Bij deze therapievorm wordt eerst gekeken wat het gezamenlijke probleem en hulpbehoefte is. Vervolgens kan gekeken worden naar oplossingen en kan mogelijk gezocht worden naar andere manieren om met elkaar om te gaan. Dit gebeurt doorgaans door middel van gesprekken met beide partners.
Groepstherapie
Transculturele psychotherapie
Deze vorm van psychotherapie heeft expliciete aandacht voor problemen die te maken hebben met uw (en of uw partners) culturele achtergrond en identiteit, bijvoorbeeld omdat u (of uw partner) daar zo mee worstelt en er zelf niet zo goed meer uitkomt. Transculturele psychotherapie helpt u om deze problemen beter te begrijpen en te hanteren.
Internet behandeling

De ClientenLogin

Een goede werkrelatie is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de behandeling. Het is een samenwerking waarin geprobeerd wordt om efficiënt en effectief de problematiek te verminderen of op te lossen. Daarbij kan het goed zijn om tussen de sessies door contact te hebben, oefenopdrachten of informatie door te geven etc. Dit heet tegenwoordig Ehealth. Dus eHealth kan onderdeel uitmaken van de behandeling.

Ik gebruik hiervoor de ClientenLogin. Zo kan er binnen een beveiligde omgeving berichten gestuurd worden. Het voordeel is dat je zo tussen de sessies zelfstandig verder kan werken en zo een hoger behandelrendement behaalt.

In sommige gevallen is het mogelijk een groot deel van de behandeling volledig via eHealth te doen, via een zogenaamd geprotocolleerd behandelprogramma. Indien dat passend is, zal dit in het intakegesprek besproken worden. Het voordeel van de Clientenlogin is dat ik een op maat gemaakt eHealth traject aan kan bieden, passend bij jouw klacht en tempo (dit in tegenstelling tot veel standaard eHealthproducten die vrij op internet aan te schaffen zijn).

Rechts op de website is het mogelijk om in te loggen op jouw eigen Clientenlogin. Deze beveilig je met een zelf gekozen password. Wanneer er nieuwe berichten klaarstaan ontvang je via de gewone mail hier een melding over.

Als het kan, werk ik kortdurend (meestal 6 tot 16 gesprekken) en hanteer een integratieve, persoonsgerichte benadering. Dat wil zeggen dat ik verschillende therapeutische technieken en stromingen combineer en mijn werkwijze afstem op de persoon die u bent, uw klacht en uw vraag. Ieder mens is anders en ervaart zijn klacht anders, daarom is geen benadering hetzelfde. Dankzij de verschillende specialisaties die ik heb kunt u ook met meer complexe problematiek bij mij terecht.

In sommige gevallen blijkt op basis van het onderzoek dat er een specialistisch hulpaanbod nodig is dat OBA Praktijk niet kan bieden. In dat geval wordt gericht geadviseerd en eventueel verwezen voor een meer passende aanpak.

Kwaliteit en effectiviteit (ROM)

De effectiviteit van de behandeling hangt voor een belangrijk deel samen met de relatie tussen U en mij als behandelaar. Daarom is het belangrijk dit continue te evalueren. Dit doe ik samen met U met ROM (routine outcome monitoring). Inmiddels stellen steeds meer zorgverzekeraars dit verplicht voor een kwaliteitscontract, om de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk te maken.